.
 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557
||   ||


สำหรับสมาชิก
ชื่อ :
รหัส :

สมัครสมาชิกใหม่
MENU
ความเป็นมา
ที่ปรึกษา
กรรรมการ
จดหมายชมรม
กิจกรรมวิชาการ
Contract Us
เว็บบอร์ด
 
 
 
 

สมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย
 
 

 

โรงพยาบาลกระบี่ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ

ชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคใต้

กำหนดจัดการประชุมวิชาการ 9 th Southern Neuroscience Conference เรื่อง

การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยที่มี ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท

ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551

ณ. ห้องประชุม โรงพยาบาลกระบี่ อ. เมือง จ.กระบี่

08.00-08.30 น.     ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.    นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ ประธานชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคใต้

                                   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม

                                   ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ

08.45-09.30 น.    การวินิจฉัยแยกโรค และการดูแลผู้ป่วยที่ความรู้สึกตัวลดลง

                                   ผ.ศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์

09.30-10.30 น.    การให้ยาสลายลิ่มเลือด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

                                   นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.หาดใหญ่

                                   นพ.ธานี ใบแก้ว กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี

                                   ผ.ศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.     การดูแลรักษาผู้ป่วย Mild head injury อย่างเหมาะสม

                                    นพ.เอก เปียงแก้ว กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

                                    นพ.วิภูรัฐ ปุสสนาคะวาทิน กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.กระบี่

                                    ร.ศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.    การดูแลรักษาเร่งด่วน ในผู้ป่วยเด็กที่ชัก

                                   นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่

14.00-15.30 น.   Case discussion คณะวิทยากร ดำเนินการอภิปรายโดย

                                  ผ.ศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์


 

ตรวรสอบเมล์
 
 
 

สำนักงาน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยายาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.(074)263380 โทรสาร.(074)263378 email:
admin@snath.org , www.snath.org